ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

https://discordia.eu/


ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „ДИСКОРДИА“ АД, с ЕИК 117015342 (по-долу само „ДИСКОРДИА“), като доставчик на услуги на информационното общество и безплатно информационно съдържание чрез Интернет страница с адрес https://discordia.eu/ (по-долу „САЙТА“), и посетителите и потребителите на САЙТА (по-долу „ПОТРЕБИТЕЛ/И“).

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация за доставчика ДИСКОРДИА съобразно изискванията на чл. 4 от Закона за електронната търговия:

 1. Наименование на Доставчика: „ДИСКОРДИА“ АД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, ул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 1, етаж 3;
 3. Управителен орган: Съвет на директорите;
 4. Доставчикът се представлява пред трети страни от: Изпълнителен директор;
 5. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1528, район Искър, ул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 1, етаж 3;
 6. Данни за кореспонденция: гр. София 1528, район Искър, ул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 1, етаж 3;
 7. Вписване в публични регистри: Търговски регистър на АВ при МП: ЕИК 117015342;
 8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДДС № BG 117015342;
 9. Електронен адрес: office@discordia.bg.
 • ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. (1) САЙТЪТ e Интернет страница, достъпна на адрес в Интернет https://discordia.eu/, чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност за достъп до обекти на интелектуална собственост и информационни ресурси, свързани с ДИСКОРДИА и предлаганите от дружеството транспортни и логистични услуги, включително: характеристики на предлаганите услуги, история и реализирани проекти на ДИСКОРДИА, данни за ръководния състав, финансови отчети на дружеството и др. Освен достъп до обекти на интелектуална собственост и информационни ресурси, САЙТЪТ дава възможност на своите ПОТРЕБИТЕЛИ следното:

 1. Да ползват ФОРМА ЗА ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧНИТЕ УСЛУГИ НА ДИСКОРДИА. Чрез формата за заявка ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да въведат информация за товара, чието превозване желаят да реализират, както и техни лични данни за контакт – име, имейл и телефонен номер. ДИСКОРДИА разглежда запитването и се свърза с ПОТРЕБИТЕЛЯ, след което страните обменят допълнително информация с оглед постигане на съгласие и сключване на договор за услуги. Формата за заявка няма обвързващо действие спрямо страните и не представлява договор;
 2. Да ползват ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЯВИ ЗА РАБОТА НА ДИСКОРДИА. Чрез формата за кандидатстване по обяви за работа ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които имат интерес към обявените от ДИСКОРДИА свободни позиции, могат да предоставят своя автобиография, както и лични данни за контакт – име, имейл и телефонен номер. ДИСКОРДИА разглежда предоставените чрез формата за кандидатстване данни и се свързва с кандидата за работа, след което страните обменят допълнително информация във връзка с потенциалното трудово правоотношение;
 3. Да ползват ОБЩА КОНТАКТНА ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНИЯ, чрез която да изпращат в писмен вид всякакви въпроси и искания към ДИСКОРДИА, като за целта оставят свои лични данни за контакт – име, имейл и телефонен номер;
 4. Да създадат РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРОФИЛ, чрез което да получат достъп до допълнителни функции, като проследяване на товари и др.;
 5. Когато приложимите норми го изискват, да бъдат уведомявани чрез САЙТА за законовите им права;

(2) САЙТЪТ ползва SSL SwissSign сертификати, които предоставят ефективно криптиране на данните на потребителите по време на предаването им към уеб сървъра на САЙТА, идентификацията на доставчика – ДИСКОРДИА, а също така и удостоверяват автентичността на САЙТА, за да го предпазват от фишинг. С ползването на САЙТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал с общите разпоредби на SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) и потребителското споразумение на Gold SwissSign с крайния клиент (repository.swisssign.com), и че е прочел и е съгласен с тях. ДИСКОРДИА не носи никаква отговорност към ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използването на SSL сертификатите.

Чл. 4. При ползване на САЙТА от непълнолетно лице съгласието с настоящите Общи условия може да бъде дадено единствено от негов родител или законен представител.

Чл. 5. ДИСКОРДИА може да откаже да предоставя услуги или да отговаря на заявките и запитванията на лице, за което има информация или може да се направи обосновано предположение, че посочва неверни или чужди лични данни. По същите причини ДИСКОРДИА има право да не одобрява заявки за регистрация на САЙТА или да прекрати съществуваща регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ.

Чл. 6. С всяко ползване на ресурсите на САЙТА, включително с отварянето на всяка Интернет страница от САЙТА, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Чл. 7. ДИСКОРДИА има право да помества навсякъде в САЙТА електронни препратки (линкове), рекламни банери и други рекламни форми за услуги, предлагани от ДИСКОРДИА или трети лица, както и препратки и рекламни банери, сочещи към Интернет страници, намиращи се извън контрола на ДИСКОРДИА.

Чл. 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на САЙТА:

 1. Да спазва законодателството на Република България и Европейския съюз, настоящите Общи условия и добрите нрави;
 2. Да не нарушава чуждото право на интелектуална собственост, правото на поверителност на личните данни и други имуществени или неимуществени права, защитени от закона;
 3. Да не използва, копира и разпространява публикуваните на САЙТА обекти на интелектуална собственост и информационни ресурси за каквито и да било търговски цели;
 4. Да уведомява незабавно ДИСКОРДИА за всеки случай на извършено или открито нарушение на законови разпоредби или настоящите Общи условия при използване на САЙТА;
 5. Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава ДИСКОРДИА относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 6. Да не предлага за публикуване и/или да не помества на САЙТА съдържание, което противоречи на закона или на добрите нрави;
 7. Да не зарежда върху САЙТА по никакъв начин компютърни програми, файлове и други материали, които съдържат деструктивни и разрушителни елементи като вируси, повредени файлове, „скрити“ файлове (като напр. изображения, внедрени в аудио файлове), червеи, троянски коне или ботове за скролиране, показване на множество екрани и за други дейности, които могат да разрушат напълно целостта или функционирането на уебсайта или на онлайн комуникацията;
 8. Да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание („pop-up”-ове, „blind links” и други подобни);
 9. Да не извършва действия на електронни атаки от всякакъв вид на САЙТА и на всички свързани с него информационни ресурси и данни на регистрирани потребители;
 10. Да не извършва действия, с които би могъл да навреди на ДИСКОРДИА или на трети лица;

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРОФИЛ

Чл. 9. (1) За създаване на регистрационен профил на САЙТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да предоставят свои лични данни за идентификация и контакт – име, имейл и телефонен номер, както и да посочат парола за достъп.

(2) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 10.  (1) След потвърждаване на своя имейл адрес ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ще могат да влизат в своя регистрационен профил чрез попълване на своя имейл адрес и парола.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предоставя своите данни за достъп до профила си на други лица. За всички непозволени ползвания на потребителския профил или други нарушения на сигурността трябва да се съобщи незабавно на ДИСКОРДИА.

Чл. 11. Регистрацията на САЙТА дава на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до допълнителни функции, свързани с предоставяните от ДИСКОРДИА услуги.

Чл. 12. (1) Регистриран ПОТРЕБИТЕЛ може да по всяко време да прекрати своята регистрация, чрез което личните данни, свързани с профила, да бъдат унищожени.

(2) Прекратяването на регистрацията може да бъде направено чрез изпращане на съобщение в свободен текст до ДИСКОРДИА или посредством автоматизирана заяква в САЙТА, ако така е налична към съответния момент.

(3) ДИСКОРДИА има право да прекрати съществуваща регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ, когато с действията си последният е нарушил тези Общи условия, закона или добрите нрави.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 13. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на САЙТА, независимо дали става въпрос за дизайна и софтуерната програма, които съставляват самата Интернет страница на САЙТА, или всички посместени върху Интернет страницата на САЙТА обекти на интелектуална собственост и информационни ресурси, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, снимки, видео файлове и друга информация или елементи, са собственост на ДИСКОРДИА или спрямо тях ДИСКОРДИА има право на ползване.

Чл. 14. Използването на обектите, посочени в предходния член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, разпространение или друг вид ползване, без изричното писмено съгласие на ДИСКОРДИА или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на ДИСКОРДИА върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от ДИСКОРДИА.

Чл. 15. В случай че ПОТРЕБИТЕЛ счита, че права на интелектуална собственост са нарушени във връзка с поместени на САЙТА обекти и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, той следва да изпрати уведомление, адресирано до ДИСКОРДИА.

Чл. 16. САЙТЪТ може да съдържа имена и марки на продукти, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на ДИСКОРДИА или на трети лица. Достъпът до САЙТА не трябва да се разбира и/или да се тълкува като предоставяне на лиценз или на право на ползване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на ДИСКОРДИА или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДИСКОРДИА и всички трети лица за претърпените от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица, във връзка с извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ нарушения при ползване на САЙТА, при които са настъпили вреди за ДИСКОРДИА.

Чл. 18. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на ДИСКОРДИА и на трети лица при ползването на САЙТА.

Чл. 19. ДИСКОРДИА, независимо от грижите, които полага за нормалното функциониране на САЙТА, не отговаря в случаите, при които функционирането на САЙТА е затруднено поради причини извън контрола на ДИСКОРДИА.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на САЙТА е изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ДИСКОРДИА не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на функционалностите на САЙТА, както и при изтриване, модифициране, загубване, недостоверност, неточност, или непълнота на информационните ресурси, поместени на САЙТА, освен ако са причинени от ДИСКОРДИА в условията на груба небрежност.

Чл. 20. ДИСКОРДИА не носи отговорност, когато функционирането на САЙТА е затруднено поради непреодолима сила, случайни събития, извън контрола на ДИСКОРДИА, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и поради проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а също така и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на сървърите, на които е поместен САЙТЪТ.

Чл. 21. (1) ДИСКОРДИА не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които противоречат на закона и на добрите нрави. ДИСКОРДИА има право да търси регресна отговорност от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на претърпени вреди и/или имуществени санкции по предходното изречение.

(2) ДИСКОРДИА има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ, да спре достъпа до и/или да изтрие от сървърите си всяко съдържание, разположено на САЙТА от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛ при ползване на САЙТА противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

Чл. 22. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в САЙТА Електронни препратки и рекламни банери (към страници, извън контрола на ДИСКОРДИА), ДИСКОРДИА не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на споменатите Интернет страници. ДИСКОРДИА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа до или недостоверността на тези материали и съдържание.

 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) ДИСКОРДИА осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

(2) В САЙТА е поместена Политика за поверителност, която дава подробна информация относно управлението и сигурността на личните данни в дейността на ДИСКОРДИА.

Чл. 24. ДИСКОРДИА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице при използването на САЙТА, независимо дали съответното лице е дало или не съгласие за това.

 • ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДИСКОРДИА, за което ДИСКОРДИА ще уведоми по подходящ начин всеки ПОТРЕБИТЕЛ на САЙТА, който има регистрация.

(2) ДИСКОРДИА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще имат действие спрямо регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ след изричното му уведомяване от ДИСКОРДИА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 26. ДИСКОРДИА публикува тези Общи условия на адрес https://discordia.eu/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на Общите условия като цяло. На мястото не недействителните норми се прилагат повелителните норми на приложимото законодателство.

Чл. 28. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага българското законодателство.


ИНФОРМАЦИЯ  

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ  
 

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“). 

 

 1. Кой има право да подава сигнали? 

Физически лица, които предоставят информация за нарушения, станали им известни в качеството им на: 

 • настоящи или бивши работници и служители; 

 • лица, работещи по граждански договор; 

 • лица, упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност; 

 • доброволци и стажанти; 

 • акционери, членове на управителен или контролен орган на дружеството; 

 • лица, работещи за изпълнители, подизпълнители или доставчици на „ДИСКОРДИА“ АД; 

 • лица, чиито трудови или служебни правоотношения предстоят да започнат в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения. 

Важно!Анонимни сигнали НЕ се разглеждат. 

 1. За какви нарушения можете да подавате сигнали? 

За нарушения на българското и европейското законодателство в различни области, сред които: 

 • обществените поръчки;  

 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; 

 • общественото здраве; 

 • защитата на потребителите; 

 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; 

 • сигурността на мрежите и информационните системи; 

 • извършено престъпление от общ характер; 

 • трудовото законодателство; 

 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба; 

 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания и др. области, посочени в ЗЗЛПСПОИН. 

Важно! Не се разглеждат сигнали за нарушения, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН, както и сигнали, извършени преди повече от две години.  

 1. Как можете да подадете сигнал до „ДИСКОРДИА“ АД? 

Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:  

 • лично на нашия служител, отговарящ за сигналите; 

 • по електронен път като го изпратите до email: signali@discordia.bg ; 

 • по пощата или чрез куриерска услуга – на адреса на „ДИСКОРДИА“ АД (гр. София 1528, район Искър, ул. „Искърско шосе“ № 7, Търговски център „Европа“, сграда 1, етаж 3) с изрично посочване като адресат на пощенската/куриерската пратка отговорното лице по ЗЗЛПСПОИН или изписване върху пощенския плик/куриерската пратка на текст, който посочва, че съдържат сигнал по ЗЗЛПСПОИН. 

Важно! Сигналите трябва да са подписани от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис. 

Важно! Формулярът НЕ е задължителен, а е за Ваше улеснение и съдържа задължителните данни, която трябва да попълните. Ако Вашият сигнал не отговаря на някое от законовите изисквания, нашият служител, отговарящ за сигналите, ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати. 

Добре е да приложите всички писмени доказателства, с които разполагате. Също така, може да посочете лица, който биха могли да потвърдят съобщените данни или да представят допълнителна информация. 

Може да подадете устен сигнал по някой от следните начини:  

 • на телефона на нашия служител, отговарящ за сигналите0885/419 023 или 0884/696 680 

 • на лична среща с нашия служител, отговарящ за сигналите, която сте уговорили предварително на посочения телефон. 

В тези случаи нашият служител, отговарящ за сигналите, ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете. 

 1. Какво се случва след подаване на сигнала? 

 • Ние ще потвърдим получаването му в срок до 7 дни и ще го регистрираме с уникален идентификационен номер. Ако сигналът не отговаря на изисквания на закона, ще Ви уведомим да отстраните нередовността в 7-дневен срок. 

 • Ще бъде извършена проверка по сигнала от лице, което не е в конфликт на интереси. 

 • В срок до три месеца от потвърждаване на получаването на сигнала, ще Ви предоставим обратна информация с резултатите от проверката и предприетите действия. 

 1. Каква защита имат лицата, подаващи сигнали? 

 • Лицата, които имат право да подават сигнали, както и свързаните с тях лица (напр. колеги и роднини), са защитени срещу неоснователно разкриване на самоличността им, освен в позволените от закона случаи. 

 • Забранено е предприемане на ответни мерки срещу защитените лица, а именно: временно отстраняване от работа, уволнение, понижаване в длъжност, отрицателна оценка за работата, прилагане на имуществена и дисциплинарна отговорност, физическа и словесна принуда, заплаха, враждебност и накърняване на достойнството им, дискриминация и др. 

 1. Какви са условията за предоставяне на защита? 

 • Лицето, подаващо сигнал, трябва да има основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН; и 

 • Сигналът за нарушение е подаден при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН. 

Важно! Лицата, посочени в сигнала като нарушители, имат право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация.  

 1. Как можете да подадете сигнал до КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ? 

Комисията за защита на личните данни е Централният орган за външно подаване на сигнали. Можете да подадете своя сигнал и директно до нея по един от следните начини: 

 • писмено: 

 • на email:whistleblowing@cpdp.bg   

 • по пощата на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

 • чрез Системата за сигурно електронно връчване 

 

 • устно – на място в КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Бихте могли да използвате на образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения, който може да се изтегли от сайта на КЗЛД. Формулярът не е задължителен. В случай че решите да го използвате обаче, трябва да попълните само Част I – V включително и да го подпишете: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис. Ако ползвате Системата за сигурно електронно връчване служителят на КЗЛД, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт с Вас с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.